0 800 401-945
 • Language:

  • RU
  • UA
  • EN
 • скачать прайс

  Повідомлення про проведення річних зборів акціонерів 2019 р.

  Шановний акціонер !
  Приватне акціонерне товариство “Чернігівська взуттєва фабрика “Берегиня” повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 25 квітня 2019 року о 15:00 год. за адресою: м. Чернігів, вул. Родімцева, 16 (в приміщенні їдальні). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах 25 квітня 2019 року з 14:40 год. до 14:55 год. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – на 24:00 год. 19 квітня 2019 року.
  Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до
  Проекту порядку денного:
  1. Про обрання складу лічильної комісії.
  Проект рішення:
  Обрати до складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» наступних працівників Товариства: Смолянко Раїсу Павлівну – завідувач складом готової продукції ПрАТ «ЧВФ «Берегиня».
  Для підведення підсумків голосування з цього питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» уповноважити реєстраційну комісію зборів акціонерів ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» підрахувати голоси в бюлетенях для голосування та забезпечити оголошення результатів голосування.
  Повноваження обраної лічильної комісії діють до підписання останнього протоколу голосування на чергових загальних зборах ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» 25.04.2019р.
  2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів ПрАТ «ЧВФ «Берегиня».
  Проект рішення:
  Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів ПрАТ «ЧВФ «Берегиня»:
   з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;
   для звіту генерального директора надати 20 хвилин;
   для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
   прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання денного вважається не прийнятим (голосування частинами пропозиції не допускається);
   питання від учасників чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства передаються секретарю Загальних Зборів акціонерів Товариства виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
   питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
   направлені секретарю Загальних Зборів акціонерів Товариства питання передаються Голові Загальних Зборів акціонерів Товариства та розглядаються у заключній частині чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства після розгляду всіх питань порядку денного чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства;
   для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок – до 5 хвилин;
   для доповідей на питання, отриманих від учасників чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства до 20 хвилин;
   для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства надавати до 20 хвилин;
  Голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями за принципом: одна акція – один голос, крім випадків кумулятивного голосування.
  Чергові Загальні Збори акціонерів Товариства проводяться без перерви.
  3. Обрання секретаря чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.
  Проект рішення:
  Обрати секретарем чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Кобижчу Катерину Миколаївну, заступника генерального директора з фінансів – головного бухгалтера Товариства.
  4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
  Проект рішення:
  Бюлетені для голосування на чергових Загальних Зборах акціонерів Товариства засвідчуються на кожній сторінці підписом члена лічильної комісії Товариства, який збирає бюлетені у акціонерів (представників акціонерів).
  5. Затвердження звіту Наглядової ради за результатами роботи ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» у 2018 році.
  Проект рішення:
  Затвердити звіт Наглядової ради за результатами роботи ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» у 2018році.
  6. Затвердження звіту Генерального директора про результати роботи Товариства у 2018 році.
  Проект рішення:
  Затвердити звіт Генерального директора про результати роботи Товариства у 2018 році.
  7. Затвердження висновку Ревізора ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» про результати діяльності Товариства у 2018 році.
  Проект рішення:
  Затвердити висновок Ревізора ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» про результати діяльності Товариства у 2018 році.
  8. Затвердження річного фінансового звіту ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» за 2018 рік.
  Проект рішення:
  Затвердити річний фінансовий звіт ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» за 2018 рік.
  9. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік і виплату дивідендів.
  Проект рішення:
  Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2018 рік у розмірі 750,0 т. грн. у наступному порядку:
  – 750,0 т. грн. направити на розвиток Товариства та поповнення обігових коштів;
  – виплату дивідендів по простих іменних акціях за 2018 рік не здійснювати.
  10. Затвердження плану розподілу прибутку ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» на 2019 рік.
  Проект рішення:
  Затвердити плановий розмір розподілу прибутку ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» на 2019 рік в такому порядку:
   60 % чистого прибутку направити на розвиток Товариства;
   30 % чистого прибутку направити у фонд заохочувальних та компенсаційних виплат;
   10 % чистого прибутку направити на дивіденди акціонерам Товариства.

  Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 14:00 год. до 17:00 год. за місцезнаходженням ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» (м. Чернігів, вул. Родімцева, 16) у кабінеті головного бухгалтера, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства www.beregynya.com.ua. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Кобижча Катерина Миколаївна. Довідки за тел. (0462) 647-991, 676-917.

  Основні показники фінансово-господарської діяльності
  ПрАТ «Чернігівська взуттєва фабрика «Берегиня»
  № п/п Найменування показника Період
  Звіт 2018р., тис.грн. Попередній 2017р., тис.грн.
  1. Разом активів 31 009 33 449
  2. Основні засоби 3 485 4 097
  3. Довгострокові фінансові і інвестиції – –
  4. Запаси 26 624 28 324
  5. Сумарна дебіторська заборгованість 679 697
  6. Грошові кошти та їх еквіваленти 10 46
  7. Нерозподілений прибуток 21 152 20 323
  8. Власний капітал 22 065 21 315
  9. Статутний капітал 500 500
  10. Довгострокові зобов’язання 199 199
  11. Поточні зобов’язання 7 110 10 031
  12. Чистий прибуток (збиток) 750 4 595
  13. Середньорічна кількість акцій 989 972 999 972
  14. Кількість власних акцій викуплених протягом періоду – –
  15. Загальна кількість коштів витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – –
  16. Чисельність працівників на кінець року 200 231

  Для реєстрації акціонери ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати довіреність про підтвердження їхніх повноважень, оформлену і засвідчену у відповідності до вимог чинного законодавства.
  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.
  Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

  Наглядова рада ПрАТ «ЧВФ «Берегиня»