Коллекция

Категория

Пол

Стиль

Материал

Материал внутри

Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

15 Марта, 2017

Шановний акціонер !

Приватне акціонерне товариство “Чернігівська взуттєва фабрика “Берегиня” повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 19 квітня 2017 року о 15:00 год. за адресою: м. Чернігів, вул. Родімцева, 16 (в приміщенні їдальні). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах 19 квітня 2017 року з 14:15 год. до 14:45 год. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, –  на 24:00
год. 12 квітня 2017 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного:

1.  Про обрання складу лічильної комісії.

Проект рішення:

2.  Затвердження регламенту роботи загальних зборів ПрАТ «ЧВФ «Берегиня».

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів ПрАТ «ЧВФ «Берегиня»:

-   з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;

-   для звіту генерального директора надати 20 хвилин;

-   для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання денного вважається не прийнятим (голосування частинами пропозиції не допускається);

-  питання від учасників чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства передаються секретарю Загальних Зборів акціонерів Товариства виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

-  питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

- направлені секретарю Загальних Зборів акціонерів Товариства питання передаються Голові Загальних Зборів акціонерів Товариства та розглядаються у заключній частині чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства після розгляду всіх питань
порядку денного чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства;

-  для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок – до 5 хвилин;

-  для доповідей на питання, отриманих від учасників чергових
Загальних Зборів акціонерів Товариства до 20 хвилин;

-    для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства надавати до 20 хвилин;

     Голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями за принципом: одна акція – один голос, крім випадків кумулятивного голосування.

Чергові Загальні Збори акціонерів Товариства проводяться без перерви.

3.  Обрання секретаря чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

     Обрати секретарем чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Кобижчу Катерину Миколаївну, заступника генерального директора з фінансів – головного бухгалтера Товариства.

4.  Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування на
чергових Загальних Зборах акціонерів Товариства засвідчуються на кожній
сторінці підписом члена лічильної комісії Товариства, який збирає бюлетені у
акціонерів (представників акціонерів).

5.  Затвердження звіту Наглядової ради за результатами роботи ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» у 2016 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за результатами роботи ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» у 2016 році.

6.   Затвердження звіту Генерального директора про результати роботи Товариства у 2016 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати роботи Товариства у 2016 році.

7.   Затвердження висновку Ревізора ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» про результати діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення:

Затвердити висновок Ревізора ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» про результати діяльності Товариства у 2016 році.

8.   Затвердження річного фінансового звіту ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» за 2016 рік (висновок аудитора додається).

9.   Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік і виплату дивідендів.

Проект рішення:

Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2016 рік у розмірі 2 907,0 т. грн. у наступному порядку:

-      2 907,0 т. грн. направити на розвиток Товариства та поповнення обігових коштів;

-      виплату дивідендів по простих іменних акціях за 2016 рік не здійснювати.

10.    Затвердження плану розподілу прибутку ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» на 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити плановий розмір розподілу прибутку ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» на 2017 рік в такому порядку:

-     60 % чистого прибутку направити на розвиток Товариства;

-     30 % чистого прибутку направити у фонд заохочувальних та компенсаційних виплат;

-     10 % чистого прибутку направити на дивіденди акціонерам Товариства.

11.    Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити з 19.04.2017р. повноваження Голови та членів Наглядової Ради Товариства у складі:

-    Голова Наглядової ради Бас Ніна Павлівна

-    Член Наглядової ради Кобижча Катерина Миколаївна

-    Член Наглядової ради Кущик Антоніна Миколаївна

-    Член Наглядової ради Волошенюк Наталія Валентинівна

-    Член Наглядової ради Андрієнко Ірина Миколаївна.

12.    Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13.    Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити з 19.04.2017р. повноваження Ревізора Товариства Гаркуши Ольги Анатоліївни.

14.    Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Ревізора Товариства терміном на 3 роки.

15.    Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради.

Проект рішення:

     Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради.

16.    Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради.

Проект рішення:

     Обрати Ісмаїлову Тетяну Анатоліївну особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та трудового договору з Головою Наглядової ради. Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства,  у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 14:00 год. до 17:00 год. за місцезнаходженням ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» (м. Чернігів, вул. Родімцева, 16) у кабінеті головного бухгалтера, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства www.beregynya.com.ua. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Кобижча Катерина Миколаївна. Довідки за тел. (0462) 647-991, 676-917.№ п/п        Найменування показника                                          Період

                                                                   Звіт 2016р., тис.грн.              Попередній 2015р., 

                                                                                                                                            тис.грн.


1.      Разом активів                                           28 222                                                   23 409

2       Основні засоби                                          8 794                                                     7 585

3.      Довгосторокові фінансові інвестиції             -                                                               -

4.      Запаси                                                        21 921                                                  17 067

5.      Сумарна дебіторська заборгованість   1 263                                                    1 685

6.      Грошові кошти та їх еквіваленти               670                                                        780

7.      Нерозподілений прибуток                     15 728                                                  12 821

8.      Власний капітал                                       16 797                                                  13 967

9.      Статуний капітал                                           500                                                        500

10.    Довгострокові зобов"язання                       199                                                        199

11.    Поточні зобов"язання                                9 713                                                    7 477

12.    Чистий прибуток (збиток)                          2 907                                                    3 694

13.    Середньорічна кількість акцій             999 972                                                999 972

14.    Кількість вланих акцій викуплених

          протягом періоду                                                -                                                              -

15.    Загальна кількість коштів витрачених

          на викуп власних акцій протягом періоду     -                                                              -

16.    Чисельність працівників на кінець року    247                                                       250


     Для реєстрації акціонери ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати довіреність про підтвердження їхніх повноважень, оформлену і засвідчену у відповідності до вимог чинного законодавства.

      Наглядова рада ПрАТ «ЧВФ «Берегиня».

"Берегиня" на KIDS FASHION FESTIVAL LILYMODELS 2016 в ТРЦ "Hollywood"

12 Января, 2017

Фабрика «Берегиня» прийняла участь у 1-му Бізнес-форумі «Освіта - сучасний бізнес: стратегічне партнерство»

16 Ноября, 2016


     Голова наглядової ради ПрАТ Чернігівська взуттєва фабрика «Берегиня» Ніна Павлівна Бас прийняла участь у 1-му Бізнес-форумі «Освіта - сучасний бізнес: стратегічне партнерство» в Чернігівському національному технологічному університеті. Учасниками заходу були представники більш ніж 50 вітчизняних і зарубіжних компаній, громадських та професійних організацій. Пріоритетними завданнями на сьогодні є активізація співпраці між університетом та роботодавцями. Перед вищою школою постають нові вимоги до підготовки сучасних конкурентоспроможних фахівців. Між студентами та роботодавцями було налагоджено діалог з питань можливостей працевлаштування, специфіки та особливостей роботи на підприємствах.

     Адміністрація університету нагородила підприємство ПрАТ Чернігівська взуттєва фабрика «Берегиня» подякою за вагомий внесок у розвиток системи підготовки молодих фахівців.


Звіт про захід на сайті ЧНТУ : http://stu.cn.ua/news_view/2309/

НОВИНКИ !!! Оцените модели из коллекции Осень - Зима 2016/17.

19 Октября, 2016